Vår strategi

KAAPELI har som uppgift att skapa rum och plats för konst och kultur i Helsingfors.

Sedan år 1992 har vi ägt Kabelfabrikens kulturcentrum i Gräsviken. Sedan 2008 har vi ägt det gamla kraftproduktionsområdet i Södervik, och sedan början av 2020 har vi ägt N10 på Nilsiägatan 10 i Vallgård som är läkemedelsföretaget Orions f.d. huvudkontor och läkemedelsfabrik. Dansens Hus i anslutning till Kabelfabriken blev klart år 2021.

Totalt förvaltar vi nästan 100 000 kvadratmeter på tre ställen runt om i Helsingfors. Dessutom äger vårt företag ett dotterbolag, Kabelns Mediacentrum Ab, som erbjuder tjänster till våra hyresgäster.

Vi har som mål att utveckla våra fastigheter långsiktigt och hållbart. Vi vill tillhandahålla fungerande och inspirerande utrymmen för konst- och kulturaktörernas och den kreativa industrins samt våra hyresgästers behov.

Vi vill hitta hyresgäster som bidrar till utvecklingen av helheten och de övriga aktörernas verksamhet.

Vi vill främja ett mångsidigt kulturutbud i Helsingfors, och därför är vår hyresprissättning differentierad: till exempel de som hyr ateljélokaler betalar cirka 40 % lägre hyra jämfört med kommersiella aktörer.

Bolagets vinster investeras i sin helhet tillbaka i utvecklingen och underhållet av våra fastigheter. Ingen utdelning betalas ut. Företaget drivs på hyresintäkter utan externa subventioner. Vår koncernomsättning uppgick till cirka 7 miljoner euro 2021.

Miljöansvar är en integrerad del av vår verksamhet och vi strävar hela tiden efter att minska på vår miljöbelastning. Vårt mål är att minska de klimat- och miljöeffekter som evenemang och byggnader genererar. Vi utvecklar ständigt vår avfallshantering och minskar vår vatten-, el- och värmeförbrukning. Vi kompenserar även för alla luftutsläpp från våra arbetsresor. Vi är med i miljösystemet Ekokompass.

Vår mission 

Missionen har definierats i strategin och går ut på att skapa rum och plats för konst och kultur i Helsingfors.

Vi kartlägger möjligheter att omvandla industrifastigheter till kulturellt bruk och ser till att våra nuvarande fastigheter fungerar så mångsidigt som möjligt som mötesplatser där helsingforsborna kan skapa konst och kultur och mötas.

Vår vision 

Vår vision är att vara en möjliggörare av kultur och konst som förnyar sig hela tiden. Vi främjar konstnärers, kulturorganisationers och den kreativa näringens verksamhet i de industribyggnader som vi förvaltar. Vi uppdaterar våra egna verksamhetsmodeller för att möta tidens behov.

Vårt varumärkeslöfte 

I enlighet med vårt varumärkeslöfte vill vi tillsammans med våra hyresgäster skapa ett bättre liv genom kultur i Helsingfors.

Våra fokusområden under strategiperioden 

Fokusområdena för den strategiska perioden 2022-2025 är indelade i sex enheter:

  1. Fastighetsutveckling - KAAPELI utvecklar sina fastigheter utifrån hyresgästernas och besökarnas behov.
  2. Uthyrning och uthyrningstjänster - KAAPELI erbjuder lokaler som betjänar kulturhyresgäster på ett flexibelt, kundorienterat och människoorienterat sätt. 
  3. Tjänster för besökare - KAAPELI lockar och inspirerar att trivas.
  4. Organisation, stödfunktioner och arbetssätt - KAAPELI är en bra arbetsplats och en organisation som leds modernt.
  5. Förnyelse, evenemang, experiment och internationellt samarbete - KAAPELI förnyar sig genom modiga försök och ett nationellt och internationellt nätverk.
  6. Ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar - ansvar är en hjärtefråga och ett sätt att arbeta för oss.

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?