Årsberättelser

Årsberättelse för 2023

Kabelfabriken i ett nötskal: - Ett fastighetsaktiebolag som ägs helt av Helsingfors stad
- Omsättning 9 miljoner euro, balansräkning 72 miljoner euro 
- Beläggningsgrad 99 %
- Förvaltar en yta på ca 100 000 m2
- Äger fastigheterna som den förvaltar 
- Inkomstfinansierat och marknadsbaserat 
- Inga offentliga bidrag 
- Kuraterar inte innehåll, hyresgästerna har full konstnärlig frihet 
- Flexibel prissättning

Bolaget påbörjade sin egentliga verksamhet den 27 november 1991. Bolagets säte är i Helsingfors. Bolagets aktiekapital består av 10 611 st aktier av samma serie som ägs av Helsingfors stad. Sedan 2017 har bolaget haft ett dotterbolag, Kabels Mediacentrum Ab, vars enda aktieägare det är.
 
Räkenskapsperioden 2023 var mycket utmanande för företaget. Även om ett svagt positivt resultat noterades för räkenskapsperioden, framsteg gjorts inom många av bolagets strategiska områden och bolagets kärnverksamhet är i gott skick, belastade lån som tagits med anledning av Dansens hus-projektet och pandemin bolagets ekonomiska situation så mycket att man inte kunde utveckla och renovera de egna fastigheterna i samma utsträckning som tidigare.

Fastighetsutveckling

På grund av den snabba ränteuppgången var bolaget våren 2023 tvungen att betydligt minska investeringarna i fastighetsutveckling. Det överlägset största projektet var renoveringen av entrén till Kabelfabriken från Tallbergsgatans sida som genomfördes under sommaren. Det var samtidigt den sista fasen av Dansens hus-projektet. I N10 förbättrades tillfarten till fastigheten och i Södervik ansökte man om bygglov för renoveringen av byggnad nr 9. I övrigt utfördes endast nödvändiga reparationer i fastigheterna. I Södervik deltog bolaget också i planläggningen och utvecklingen av området kring den tomt som det förvaltar. Bolaget deltog också i utvecklingen av Lappvikens sjukhuskoncept, men hade närmast en rådgivande roll i det arbetet.

Uthyrning och tjänster för hyresgäster

Bolagets uthyrningsverksamhet fungerade utmärkt. Även om fastighetsmarknaden hamnade i betydande svårigheter under räkenskapsperioden med sjunkande hyror och allt fler lediga lokaler, var beläggningsgraden i bolagets lokaler avsedda för långvarig uthyrning fortsatt mycket hög (ca 99 %) under hela perioden medan uthyrningen av lokaler för kortare tid återgick till samma nivå som före pandemin. 

Besökstjänster

När det gäller besökstjänster har det viktigaste arbetet skett på Kabelfabriken där funktionerna vid infopunkten i Glasgården och Kabelfabrikens Konttori ytterligare förbättrats för att smidigare och mer kostnadseffektivt kunna betjäna kunderna. Under perioden har praxis kring digital skyltning och den stora LED-skärmen på ytterväggen blivit väletablerad.

Organisation, stödfunktioner och arbetssätt

Bolaget har fortsatt med HR-arbetet för att förnya bolagets organisation och arbetsprocesser. En ledningsgrupp bildades i bolaget och nya arbetsmetoder och verktyg infördes. Under räkenskapsperioden fick Kabelfabriken en ny fastighetschef efter att den tidigare chefen gick i pension.

Förnyelse – evenemang, försök och internationellt samarbete

Under räkenskapsperioden deltog bolaget aktivt i Europeiska institutet för innovation och tekniks (EIT) nya projekt kring innovationsgemenskap inom kultur- och kreativa näringar. Under räkenskapsperioden grundades EIT Culture & Creativity North Oy, och ett av EIT C&C:s sex centra öppnas i bolagets lokaler under 2024. Bolaget deltog även i EU-projektet Rebuilding to Last och fortsatte sitt internationella samarbete i bl.a. ECBN (European Creative Business Network), ECHN (European Creative Hubs Network) och TEH (Trans Europe Halles)-nätverk. Under räkenskapsperioden anordnades också Konstens natt på Kabelfabriken och evenemanget Planet Suvilahti. Dessutom deltog man i produktionen av Armas-festivalen och i en utlysning om att grunda ett internationellt center med fokus på kreativt åldrande i Finland.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Ekokompass-programmet genomfördes i Kabelhusets fastigheter. Inom ramen för detta inleddes bl.a. installationen av solpaneler på taket av Dansens hus. Bolaget stod också värd för 1000gärningar-evenemanget där man delade ut tusen matkassar till hjälpbehövande.

Ekonomi

Bolagets omsättning uppgick till 8 789 490,32 euro (år 2022: 7 992 215,08). Resultatet efter avskrivningar visade en vinst på 71 860,78 euro (år 2022: -371 404,57 euro). Styrelsen föreslår att vinsten överförs till vinst-/förlustkonto och att ingen utdelning utbetalas.
 
Huvuddelen av bolagets omsättning utgörs av hyresintäkter från långtidsuthyrning av lokaler (ca 88%). Även lokaler som hyrs ut för en kortare tid är en betydande intäktskälla (ca 8 % av omsättningen). Fastighets AB Kabelhusets momsnivå varierar från fastighet till fastighet. Mer än hälften av de långsiktiga hyresintäkterna är momsbelagda, hyresintäkter för en kortare tid är helt momspliktiga. Mer än hälften av den yta som bolaget förvaltar är momsbelagd.

Styrelsen

I slutet av räkenskapsperioden ingick följande medlemmar i styrelsen: Anna Baijars (ordf.), Marja-Leena Rinkineva (vice ordf.), Markus Koistinen, Jarkko Lehmus, Miia Pasuri, Dimitri Qvintus, Pauliina Saares och Anna Tuori. Styrelsen sammanträdde sex gånger under räkenskapsperioden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 29 maj 2023.

Ansvarig revisor var Tuomas Koskiniemi, KPMG Oy.

Läs årsberättelse 2022
Läs årsberättelse 2021

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?