Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för 2021

Kabelfabriken i ett nötskal: - Ett fastighetsaktiebolag som ägs helt av Helsingfors stad
- Omsättning 8 miljoner euro, balansräkning 72 miljoner euro 
- Beläggningsgrad 99 %
- Förvaltar en yta på ca 100 000 m2
- Äger fastigheterna som den förvaltar 
- Inkomstfinansierat och marknadsbaserat 
- Inga offentliga bidrag 
- Kuraterar inte innehåll, hyresgästerna har full konstnärlig frihet 
- Flexibel prissättning

Fastighet Ab Kabelhuset inledde sin verksamhet den 27 november 1991. Bolaget har sitt säte i Helsingfors. Bolagets aktiekapital består av 10 611 aktier av samma serie, samtliga ägs av Helsingfors stad. Sedan 2017 har bolaget haft ett dotterbolag, Kabelns Mediacentrum Ab, vars enda aktieägare det är.

Räkenskapsåret 2021 var betydelsefullt för företaget, eftersom byggprojektet Dansens Hus färdigställdes då. Coronapandemin fortsatte och försvårade fortfarande företagets uthyrningsverksamhet av kortvarigare natur. Organisationen fortsatte att växa under räkenskapsåret. Företaget rekryterade en byggnadskoordinator och en fastighets- och administrationsassistent. Dessutom anställdes timanställda för lobbytjänster till företagets dotterbolag.

Vi införde ERP-systemet ALMA.

Vår nya strategi färdigställdes under räkenskapsperioden.

Fastighetsutveckling

Dansens Hus färdigställdes enligt målet under räkenskapsårets tredje kvartal. På grund av pandemisituationen överskreds projektets budget med 5 procent. Vi lyckades dock skydda oss från den värsta prisökningen på byggmaterial som följde efter pandemin, och kompenserade överskridningen av budgeten med ett extra lån. 

Renoveringen av pannrummet genomfördes och byggandet av duschutrymmen och en universaltoalett påbörjades i N10. Den bygghistoriska utredningen av fastigheten blev klar i slutet av räkenskapsåret. 

Vi deltog aktivt i planläggningen och utvecklingen av området i Södervik. Omvandlingen av Porttirakennus (byggnad 10) i Södervik till ett kafé påbörjades med utarbetningen av arkitektritningar.  

Uthyrning

För uthyrningens del har beläggningsgraden för bolagets långsiktiga hyresavtal varit fortsatt hög under räkenskapsperioden (över 95 %). Hyresavtalet för Dansens Hus rf tecknades i början av december. I Södervik hittade bolaget en ny krögare till Kojehuone (byggnad 8).

Uthyrningen av bolagets evenemangslokaler för kort tid påverkades avsevärt av de restriktioner som infördes på grund av pandemin, eftersom en stor del av evenemangen ställdes in.

Tjänster fö hyresgäster 

Även tjänster för hyresgäster utvecklades under räkenskapsperioden. Posttjänsterna för Kabelfabrikens hyresgäster flyttades i början av året till Kabelfabrikens Konttori -lobbyservicen. Detta togs positivt emot av hyresgästerna.

Bolagets samfundsmanager fortsatte sin verksamhet i Södervik, bl.a. genom att göra reklam för de tjänster som hyresgästerna erbjuder till kunderna i närområdet.

Hyresgästerna ordnade workshoppar gällande utvecklingen av N10 i oktober.

Den årliga hyresgästundersökningen genomfördes i december.

Tjänster för besökare 

I juni lanserades Kabelfabrikens nya hemsidor som betjänar besökarna ännu bättre. Hemsidorna informerar om vad som är aktuellt i Kabelfabriken och lyfter fram de mångsidiga tjänsterna. Också Kabelfabrikens Konttori fick positiv återkoppling. 

På grund av restriktionerna orsakade av Covid-pandemin var antalet besökare i de olika evenemangen fortsatt mycket lågt jämfört med ”normala år”. Därför kunde det nya systemet för besöksfeedback inte heller användas.

Evenemang och internationellt samarbete  

Under räkenskapsperioden fortsatte vi vår verksamhet kring evenemang och internationellt samarbete. Under rapporteringsperioden anordnade vi hybridevenemanget New Year, New Start som en del av projektet Creative and Cultural Spaces and Cities samt det internationella webbinariet To Infinity and Beyond – Visions and Strategies for the Arts and our Aging Society inspirerat av ARMAS-festivalen. Den femte Armas-festivalen anordnades i oktober.

Vi fortsatte med vårt internationella samarbete genom nätverken ECBN (European Creative Business Network), ECHN (European Creative Hubs Network) och TEH (Trans Europe Halls) samt deltog aktivt i förberedelserna för Cultural & Creative KIC av European Institute of Innovation and Technology EIT som en del av ICE-konsortiet.

Omsättning

Företagets omsättning uppgick till 6 643 838,15 euro under räkenskapsperioden (2020: 5 221 302,63 euro). Resultatet efter avskrivningar uppvisade en förlust på -63 548,94 euro (2020: -1 102 552,93 euro). Styrelsen föreslår att förlusten förs över till resultaträkningen och att ingen utdelning betalas ut. 

Huvuddelen av bolagets intäkter kommer från långtidsuthyrning av lokaler (ca 93 %). Också korttidshyrning av lokaler är en betydande inkomstkälla (ca 5 %). Resultatet var till största delen i linje med budgeten. Underskottet berodde på en kalkylerad post som uppstod som ett resultat av en förändring av bolagets semesterlöneperiod som genomfördes under räkenskapsperioden. 

I samband med finansieringen av Dansens Hus investerade Helsingfors stad 8 300 000,00 euro i bolagets investerade fria aktiefond i mars. Bolaget lyfte ett lån på 10 000 000,00 euro i augusti för att finansiera den självfinansierande delen av Dansens Hus-projektet. 

Fastighet Ab Kabelhusets momsnivå varierar beroende på objekt, mer än hälften av de långsiktiga hyresintäkterna är momsfria medan kortsiktiga hyresintäkter är helt momspliktiga. Ungefär hälften av de arealer som förvaltas av bolaget är avsedda för en mervärdesskattepliktig användning. Dansens Hus kommer att vara helt i mervärdesskattepliktig användning.

Styrelsen

Vid utgången av räkenskapsåret bestod styrelsen av följande ledamöter: Anna Baijars (ordf.), Marja-Leena Rinkineva (vice ordf.), Martina Linder, Teemu Mäki, Stuba Nikula, Miia Pasuri, Dimitri Qvintus och Pauliina Saares. Styrelsen sammanträdde åtta gånger under räkenskapsperioden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 26 maj 2021. 

Ansvarig revisor var Heikki Ruosteenoja, KPMG Oy.

Ny strategiperiod 

Bolagets nya strategiperiod startade i början av 2022. I den nya strategin betonas särskilt hållbarhet, hyresgäst- och besöksupplevelse, definitionen av strategin för Södervik och grundrenoveringen av N10.

Bolaget tror att uthyrningen av evenemangslokaler och utomhusområden för kort tid kommer i slutet av 2022 att återgå till samma nivå som före pandemin.

Vad gäller fastighetsutveckling flyttas fokus så småningom till Södervik och N10, även om många projekt kring Dansens Hus fortsätter ännu i Kabelfabriken.

Under räkenskapsperioden 2022 kommer hållbarhet och hållbarhetsmålen att integreras i bolagets beslutsfattande.
Organisationsstrukturen revideras för att bättre möta de tre kulturcentras behov.

I det internationella samarbetet ligger fokus på att slutföra ansökan till Europeiska institutet för innovation och tekniks (EIT) temaområde för kultur och kreativa sektorer, medverka i bolagets medlemsnätverk och i eventuella nya EU-projekt.  

Se även:

Fastighets Ab Kabelhuset grundades i 1991. Alla våra kulturcentrumen är fulla av berättelser och hyresgäster inom den kreativa branschen.

Söker du evenemangs-, kontors- eller arbetsutrymme?